VITALIGHT PROJEKT OÜ:N MYYNTISOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

Näitä VITALIGHT PROJEKT OÜ:n Myyntisopimuksen sopimusehtoja (jäljempänä Ehdot) sovelletaan kaikkiin VITALIGHT PROJEKT OÜ:n (jäljempänä Toimittaja) kanssa siviilioikeudellisissa suhteissa oleviin oikeushenkilöihin (jäljempänä Ostaja), jotka ostavat Sopimuksessa määritellyin ehdoin tavaroita Tavarat). Tavaroiden on täytettävä sovellettavat laatuvaatimukset, standardit ja käyttöehdot. Ostajan ja VITALIGHT PROJEKT OÜ:n välisissä toimituksiin liittyvissä suhteissa noudatetaan myyntisopimusta, näitä myyntisopimuksen yleisiä sopimusehtoja, muita osapuolten välisiä sopimuksia, lakeja sekä muita lainsäädäntötoimia, jotka eivät ole ristiriidassa Viron lainsäädännön kanssa, erityisesti hyvän uskon periaatteen ja tämän sopimuksen ehtojen kanssa. Yleiset sopimusehdot ovat Ostajan ja VITALIGHT PROJEKT OÜ:n välillä tehdyn myyntisopimuksen erottamaton osa.

TOIMITUSEHDOT

1. Toimittaja toimittaa kuvastossa tai hinnastossa määritellyt tai tilaustyönä valmistetut tuotteet (jäljempänä Tavara/Tavarat) Ostajalle tarjouksessa, myyntisopimuksessa tai hinnastossa määriteltyyn hintaan. 2. Ostajalle on Tavaran saamisen peruste Toimittajan vahvistama tilaus. Toimittaja sitoutuu lähettämään Ostajalle tilausvahvistuksen kirjallisesti tai sellaisessa muodossa, joka voidaan kirjallisesti toistaa (paperilla postitse, faksitse tai sähköisessä muodossa). Toimittaja määrittelee tilausvahvistuksessa Tavaroiden nimet, määrät, hinnat ja toimitusajat. 3. Tilauksia voivat tehdä ainoastaan Ostajan siihen valtuuttamat henkilöt. Luettelo Ostajan valtuuttamista henkilöistä on myyntisopimuksen liitteessä. Valtuutettujen henkilöiden vaihtuessa sitoutuu Ostaja ilmoittamaan siitä välittömästi Myyjälle. 4. Tavara toimitetaan Myyntisopimuksessa määriteltyjen toimitusehtojen mukaisesti ja Tavara luovutetaan myyntiprosessissa sovittavalla tavalla. Ostajan edustaja todistaa Tavaran vastaanoton oikeaksi allekirjoituksellaan. Tavaran luovutuspaikka ja Tavaran toimituskulut, jotka Ostajan tulee maksaa, täsmennetään tilauksen tekemisen yhteydessä. Tavaran vahingossa tuhoutumisen ja vahingoittumisen riski siirtyy Toimittajalta Ostajalle yleensä Tavaraa luovuttaessa. Tavaran vahingossa tuhoutumisen ja vahingoittumisen riski siirtyy Ostajalle myös silloin, kun hän ei ota tilaamaansa Tavaraa Toimittajalta vastaan. Jos Toimittaja käyttää Tavaran toimittamiseen Ostajan sijaintipaikkaan kuljetuspalveluja, katsotaan Ostajalle luovuttamisen velvollisuus täytetyksi kuljettajalle Tavaraa luovuttaessa.

TAVAROIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUS, LUOVUTUS JA VALITUKSET

5. Tavara on täytettävä valmistajatehtaan määrätyt edellytykset, oltava pakattu ja/tai varastoitu kuormalavoille sekä tarvittaessa kiinnitetty kalvolla. Tavaran on täytettävä sen tyyppiselle Tavaralle lainsäädännössä asetetut vaatimukset ja/tai noudattava Tavaran vaatimustenmukaisuustodistusta tai todistusta. Ostajalla on oikeus kieltäytyä muun kuin sopimuksen ja/tai yleisesti hyväksyttyjen laatuvaatimusten ja käyttöehtojen mukaisen Tavaran vastaanottamisesta. 5.1. Toimittajan/kuljettajan luovuttaman Tavaraerän määrän ja laadun vaatimustenmukaisuuden varmentaa Ostaja Tavaraa vastaanottaessa. Ostaja on velvollinen tarkistamaan Tavaraa vastaanottaessa pakkauksen täydellisyyden vakuuttuakseen, että se on tilattu Tavara. Tavaraa vastaanottaessa saateasiakirjojen ja/tai yhdenmukaistetun tilauksen välillä ilmenneet Tavaran nimikkeistöä, määrää, pakkauksen vaatimustenmukaisuutta ja/tai laatua koskevat poikkeavuudet dokumentoidaan Tavaran vastaanoton yhteydessä Toimittajan/kuljetusyrityksen ja Ostajan edustajien laadittavassa asiakirjassa, joka lisätään todistaviin allekirjoitettuihin saateasiakirjoihin. Saateasiakirjoihin lisätään merkintä asiakirjan laatimisesta. 5.2. Pakkauksen sisältämän Tavaran määrän ja/tai laadun varmentaminen toteutetaan Tavaraerän pakkausta avattaessa. Jos pakkauksen sisältämän Tavaran määrässä ja laadussa ilmenee epätarkkuuksia tai heikkolaatuisuutta, sitoutuu Ostaja keskeyttämään Tavaran myynnin ja ilmoittamaan Toimittajalle sekä suullisesti että kirjallisesti (postitse kirjattuna kirjeenä, sähköpostitse) 48 (neljänkymmenenkahdeksan) tunnin kuluessa sekä kutsumaan paikalle Toimittajan edustajan. Toimittaja on velvollinen 48 (neljänkymmenenkahdeksan) tunnin kuluessa ilmoituksen saannista ilmoittamaan edustajan saapumista koskevasta päätöksestä suullisesti sekä vahvistamaan sen kirjallisesti edellä sovitulla tavalla tai antamaan suullisen suostumuksen Tavaran purkamiseen ja asiakirjan laatimiseen sekä vahvistamaan sen kirjallisesti edellä sovitulla tavalla. Asiakirja on toimitettava Toimittajalle viimeistään 5 (viiden) päivän kuluessa pakkauksen sisällön heikkolaatuisuuden tai määrällisen alijäämän havaitsemisesta. Jos Osapuolet eivät pääse sovintoon pakkauksen sisältämästä heikkolaatuisesta Tavarasta, sisällytetään Tavaran tarkastukseen ja asiakirjan laatimiseen osapuolten hyväksymä asiantuntija tai puolueettomat edustajat viimeistään 5 päivän kuluessa heikkolaatuisuuden tai alijäämän havaitsemista koskevan ilmoituksen tekemisestä.

OSTAJAN VELVOLLISUUDET

6. Ostaja on velvollinen: 6.1. Maksamaan Tavarasta myyntisopimuksessa määriteltyinä määräaikoina. Tavarasta maksamisen viivästyessä maksaa Ostaja velalliselta summalta korkoa 0,05% päivässä, mutta enintään 18% vuodessa, jos Toimittaja esittää vastaavan vaatimuksen. 6.2. Ilmoittamaan Toimittajalle kaikista Tavaraa koskevista saapuneista reklamaatioista. 6.3. Ilmoittamaan Toimittajalle kirjallisesti kaikista yhteistyön aikana tehtävistä muutoksista, lomakausista ja rajavastuuyhtiön rakenneuudistuksista, jotka voivat vaikuttaa Toimittajan ja Ostajan välisessä myyntisopimuksessa sovittujen menettelyjen toteutukseen. Toimittaja ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon muutokset Ostajan toiminnassa.

TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET

7. Toimittaja on velvollinen: 7.1. Perustellun reklamaation tapauksessa vaihtamaan viallisen Tavaran kustannuksellaan. 7.2. Noudattamaan Myyntisopimuksen allekirjoittamalla tarjouksessa, luettelossa, hinnastossa säädettyjä tai myyntisopimuksessa sovittuja hintoja. 7.3. Korvamaan Ostajalle kaikki Tavaran määrässä, laadussa, valikoimassa ja muualla ilmenneet puutteet vastaavan puutteen 5.1 tai 5.2 kohdassa mainitussa asiakirjassa vahvistamisen päivästä lähtien, vaihtamalla viallisen tai puuttuvan Tavaran uuteen tavaraan omalla kustannuksellaan, jos Tavara on vaihdettavissa ja olemassa Toimittajan varastossa. Jos Tavara on valmistettu tilaustyönä tai Tavara on tilattava erikseen valmistajalta, ilmoittaa Toimittaja ostajalle 10 kalenteripäivän kuluessa Tavaran vaihtamisen määräajan. Jos Tavaran vaihto tai uuden Tavaran myynti ei ole mahdollista, korvaa Toimittaja vahingon taloudellisesti. Edellytys Tavaran palauttamiseen Ostajan toimesta on aina Toimittajan suostumus. 7.4. Ilmoittamaan Ostajalle kirjallisesti kaikista yhteistyön aikana tehtävistä muutoksista, lomakausista ja yhtiön sisäisistä rakenneuudistuksista, jotka voivat vaikuttaa Toimittajan ja Ostajan välisessä myyntisopimuksessa sovittujen menettelyjen toteutukseen. Ostaja ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon muutokset Toimittajan toiminnassa.

LUOTTAMUKSELLISUUS JA SOPIMUKSEN RIKKOMISESTA AIHEUTUVAT SEURAAMUKSET

8. Toimittaja ja Ostaja eivät luovuta eikä siirrä kolmansille henkilöille tietotaitoa eikä liikesalaisuuksia, jotka ovat tullet heidän tietoon yhteistyön ansiosta. Jos Ostaja ei noudata maksuvelvollisuutta määräajassa, on Toimittajalla oikeus luovuttaa Ostajaan kohdistuva myyntisaaminen kolmannelle henkilölle. Ostaja on velvollinen korvamaan Toimittajalle maksuvelvollisuuden laiminlyömiseen liittyvät perintä- ja oikeudenkäyntikulut.

OMISTUSOIKEUS

9. Tavaran omistusoikeus siirtyy Toimittajalta Ostajalle koko kauppahinnan maksamisen ja Myyjälle tulemisen jälkeen. Osapuolet voivat myyntisopimuksessa sopia toisin, kuin on tässä kohdassa säädetty. 10. Jos Ostajan suhteen aloitetaan selvitystila- tai konkurssimenettely, on hän velvollinen palauttamaan Toimittajalle Ostajan hallussa oleva Tavara, joka on Myyjälle täysin maksamatta.

TAKUU

11. Tavaran takuuaika alkaa Tavaran luovutuksesta Ostajalle ja päättyy Vitalight Projekt OÜ:n tuotteiden osalta enintään 5 (viiden) vuoden kuluttua. Takuu koskee tavaraa, joka on varastoitu ja asennettu voimassaolevien määräysten ja vaatimusten mukaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos kyseessä on Tavaran luonnollisen kuluminen tai jos Tavara on rikottu vaatimustenvastaisen varastoinnin, huollon tai siirron yhteydessä. Palautustavaran on oltava oikeat, terveet ja alkuperäisessä pakkauksessa. 12. Takuuvastuun osalta on Ostajan esitettävä viallisen Tavaran kanssa seuraavat asiakirjat:

  • myyntisopimuksen olemassaolo ja todisteet Tavaran luovutuksesta;
  • todisteet omistusoikeudesta

Edellytys Tavaran palauttamiseen on aina Toimittajan suostumus.

VASTUUN LAAJUUS

13. Osapuolet ovat vastuussa sopimusvelvoitteiden rikkomisesta, jos rikkomus on seurausta tuottamuksellisesta käyttäytymisestä. Osapuolet ovat vastuussa toisiinsa kohdistuvien velvoitteiden noudattamatta jättämisestä vain välittömän vahingon laajuudessa.

RIITOJEN RATKAISEMINEN, SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA YLIVOIMAINEN ESTE

14. Myyntisopimukseen liittyvät riidat ratkaistaan neuvotteluin. Jos sopimukseen ei päästä, on asianomaisella osapuolella oikeus hakea riidan ratkaisua tuomioistuimesta tai välimiesoikeudesta. 15. Myyntisopimuksen Osapuolilla on oikeus irtisanoa myyntisopimus sääntöjen mukaisesti. Sopimusosapuoli sanoutuu sopimuksesta irti tekemällä toiselle Osapuolelle irtisanomisilmoituksen kirjallisesti kaksi kuukautta etukäteen. Myyntisopimuksesta johtuvia taloudellisia velvoitteita ja takuuvaatimuksia, jotka johtuvat myyntisopimuksen irtisanomisen voimaantulosta, on noudatettava. 16. Jos Osapuolet eivät noudata myyntisopimuksesta johtuvia velvoitteita ja neuvottelut eivät tuota toivottuja tuloksia, on Osapuolilla oikeus irtisanoa Sopimus poikkeuksellisesti 10 päivää etukäteen, mutta kaikki irtisanomista edeltävät myyntisopimuksesta johtuvat velvoitteet ja tilaukset on osapuolten kiistattomasti täytettävä.

SOPIMUKSEN VOIMAANTULO, MUUTTAMINEN JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

17. Myyntisopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä. Jos Yleiset sopimusehdot muuttuvat, sitoutuu Toimittaja ilmoittamaan Ostajalle Yleisten sopimusehtojen muuttumisesta, tarvittaessa täsmentämään myyntisopimuksen ehtoja ja laatimaan uuden myyntisopimuksen tai vastaavan myyntisopimuksen liitteen. Täsmennetyt ehdot ja muutokset ovat myyntisopimuksen pakolliset liitteet. 18. Kaikki myyntisopimuksen muutokset ja lisäykset on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava osapuolten valtuutettujen henkilöiden toimesta. 19. Myyntisopimuksen lisäliitteitä ovat sen muutokset, hinnastot, tilaukset, tilausvahvistukset, asiakirjat, pöytäkirjat, lisäsopimukset, laskut, rahtikirjat, sovitut muutokset. Luettelo Ostajan valtuuttamista henkilöistä, joilla on oikeus tilata Toimittajalta. Ostajan ja Toimittajan yhteyshenkilöt, jotka ovat vastuussa Myyntisopimuksesta aiheutuneiden ongelmien ratkaisemisesta, on määritelty myyntisopimuksen ensimäisellä sivulla alakohdassa Yhteyshenkilöt. Jos toinen osapuoli sitä pyytää, on Ostajan ja Toimittajan edustajien esitettävä myyntisopimusta tehtäessä edustajien valtuuksia todistavat asiakirjat sekä edustajan henkilöllisyystodistukset. Esitetyt henkilöllisyystodistukset ja valtuuksia todistavat asiakirjat ovat myyntisopimuksen pakolliset liitteet.